ЧБЗ НАН України

Останні новини

Загальна інформація

Чорноморський біосферний заповідник є спеціалізованою природоохоронною та науково-дослідною установою. Основні завдання заповідника визначаються Законом України „Про природно-заповідний фонд України“, „Положенням про Чорноморський біосферний заповідник“, та його Статутом.
Головним завданням Заповідника є:
а) збереження і охорона унікальних природних комплексів, розташованих на його території, а також вивчення основних природних процесів та явищ, що відбуваються в них;
б) здійснення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі біології і екології, моніторингу на заповідній території і прилеглих територіях з метою одержання нових наукових знань із заповідної справи, збереження навколишнього середовища, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному і духовному розвитку суспільства, координація і проведення наукових досліджень на територіях природно-заповідного фонду регіону та інших суміжних природних територіях і акваторіях, що є перспективними для збереження біорізноманіття.
в) еколого-освітня діяльність; сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи.
Історія Чорноморського біосферного заповідника починається з 14 липня 1927 р., коли була прийнята Постанова РНК УРСР № 172 „Про утворення надморських заповідників по берегах Чорного i Азовського морів“ з метою „охоронити природу надбережжя Чорного i Азовського морів, зокрема фауну птахів від хижацького знищення їх під час перельоту i гніздування“.
Надморські заповідники були підпорядковані Наркомзему УРСР і складали єдину структуру. В 1932 р. території заповідників входили до складу заповідника „Асканія-Нова“. З 1 січня 1933 р. від „Асканії-Нова“ були відокремлені дві частини, які стали самостійними установами: Чорноморський та Азово-Сиваський державні заповідники.
9 серпня 1958 р. Рада Міністрів УРСР розпорядженням № 946-р передала Чорноморський державний заповідник Академії наук УРСР.
25 листопада 1983 р. Президія Академії наук України Постановою № 538 перетворила Чорноморський державний заповідник у біосферний. У 1985 р. Чорноморський біосферний заповідник був уведений до Світової мережі біосферних резерватів, про що виданий сертифікат ЮНЕСКО від 15 лютого 1985 р. 26 листопада 1993 р. Указом Президента України № 563/93 „Про біосферні заповідники в Україні“ існування Чорноморського біосферного заповідника підтверджено згідно із Законом України „Про природно-заповiдний фонд України“. Біосферний заповідник створений з метою збереження у природному стані унікальних та типових природних екосистем з усією сукупністю їх компонентів, проведення екологічного моніторингу цих екосистем, розробки наукових засад збереження природних комплексів на підставі багаторічних екологічних та біоценотичних досліджень, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів.
2 травня 1998 р. за поданням заповідника його територія була значно розширена. До складу заповідного ядра увійшли 4,7 тис. га приморського степу на півострові Ягорлицький Кут та 8761 га південної частини акваторії Ягорлицької затоки (Указ Президента України № 457/98). Це розширення стало втіленням першого етапу комплексу заходів з удосконалення територіальної структури біосферного заповідника, які були розроблені на початку 90-х років.
25 лютого 2009 р. Указом Президента України № 100/2009 „Про розширення Чорноморського біосферного заповідника“ територія Чорноморського біосферного заповідника була розширена на 20125,8 га за рахунок земель державної власності, які знаходяться на території Голопристанського району (671 га), акваторії Тендрівської затоки (18250,8 га) та акваторії Чорного моря шириною 1 км уздовж о. Тендрівська коса навколо ділянок острова, що були надані для розширення (1204 га).